Société de tir Brouch

De comité

2023-2024

Présidente: Laurence GENGLER – VALMORBIDA
Vice-président: Marco FELTEN
Caissier: Alain WAGNER
Secrétaire administrative f.f. : Laurence GENGLER – VALMORBIDA
Secrétaire technique / entraîneur nouveaux membres: Louis MARIUTTO
Chef entraîneur / Chef section pistolet: Svante OEDMAN
Chef section carabine / délégué auprès de la CTC: Patrick GODEFROY
Support technique: Luc Engelmann
Responsable entretien stand: Pino Albergo

Eisen Éierepresident de Charel Gilson

Wien Schéissclub Bruch seet, seet direkt och Charel. Sie sinn net vuneneen ze trennen. 

40 Joer laang huet hien an seng Fra d’Irène mat vill Häerzblutt an dausende vu Stonnen de Veräin zu deem gemaach wat en haut ass. 

E Schéissstand deen eng Séil huet a wou et eng Communautéit gëtt. Hien huet derfir gesuergt dat Jonk an Al, aus dem ganze Land sech hei net nëmmen treffe fir ze schéisse ma och fir hir Frënn ze gesinn.  

E Liewe fir d’Veräiner a ganz besonnech den STB. 

Historique vum Comité

President:Sekretär:Keessier:
1982 - 2022Charles Gilson 2010 - 2012Manon Mullenbach2002 - 2013John Schammel
1975 - 1981Gérard Etienne1991 - 2009Marc Manternach1989 - 2001François Lauer
1962 - 1974Henri Feidt1985 - 1990Eugénie Weber1988André Laux
1981 - 1984Armand Reuter1962 - 1987Georges Gengler
1975 - 1980Edmée Morang
1971 - 1974Gérard Etienne
1964 - 1970Bureau Schmit
1962 - 1963Henri Lorang